Oorsprong:

 

De bouwnijverheid in het Westland is met de bekende “ups
en downs” een bloeiende bedrijfstak. Vraag en aanbod van personeel liep daar
gelijk mee op.

De afdeling Bouwtechniek binnen het VMBO bleef bij de
vraag achter. Er waren (te) weinig leerlingen die nog voor een bouwopleiding
kozen. Ook toen de economie weer wat begon aan te trekken, bleef het aantal
aanmeldingen achter.

Om de afdeling bouwtechniek in het Westland te behouden
is er medio 2001 vanuit de school contact gezocht met het bedrijfsleven.
Samenspraak heeft geleid tot het afsluiten van een convenant tussen het
onderwijs en het bedrijfsleven.

Doelstelling van dit convenant is om bij de leerlingen
van het VMBO interesse op te wekken voor een beroep in de Bouwnijverheid. Tevens
wordt er gestreefd naar een betere aansluiting tussen opleiding en praktijk.

De aangesloten Westlandse bouwbedrijven en de school
maken  leerlingen enthousiast voor de
bouw.

Het  bestuur bestaat
nu uit enthousiaste vertegenwoordigers vanuit zowel bedrijfsleven als Vakcollege ISW.

Zij organiseren voor de leerlingen excursies op de
bouwplaats, gastlessen, evenementen en de open dag op de school.

Ook sponsoren de bedrijven leermiddelen, veiligheidskleding
en de inrichting van onder andere het bouwstellokaal, de machinale en banktimmerlokaal.

Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de
jaarlijkse bijdrage van de aangesloten bedrijven.

Inmiddels mogen we constateren dat het leerlingaantal is
gegroeid en dat de interesse naar bouw of bouwgerelateerde beroepen in aansluiting
op het VMBO is toegenomen.

Zo ook het aantal deelnemende bedrijven. Dit aantal is
inmiddels gegroeid van 24 naar 30 en er worden nog steeds bedrijven benaderd om
deelnemer te worden. Dit zijn gezien de veranderende onderwijsvormen niet
alleen aannemingsbedrijven maar ook andere zoals schilders, stukadoors – en
weg- en waterbouwbedrijven (infrastructuur).

 

Door de gezamenlijke inspanning heeft  ISW Hoge Woerd een groot Intrasectoraal
Programma Bouwbreed dat tegen de landelijke tendens in groeiende is. De
samenwerking tussen ISW en Bouwnijverheid is dus succesvol te noemen.

 

Wat wordt er verwacht

 

Om een convenant te laten slagen zal er van de school en het bedrijfsleven volledige
inzet worden verwacht. Zij hebben ook beide hun eigen verantwoordelijkheid
hierin.

 

Verantwoordelijkheden van de school:

 • Opleiden van de leerlingen
 • Bijbrengen van diverse technische handelingen die nodig zijn in de branche
 • Promoten van het ISP Bouwbreed in onderbouw en primair onderwijs
 • Zorg voor voldoende gekwalificeerd opleidend personeel

 

Verantwoordelijkheden van het bedrijfsleven:

 • Het beschikbaar stellen van stageplaatsen voor leerlingen uit zowel de basis- als
  de kaderberoepsgerichte leerweg
 • Via contributie, financiële bijdrage leveren aan promotie en ondersteuning van de
  opleiding Bouwbreed
 • Medewerking verlenen aan bedrijfsbezoeken en Open Huis aan school

 

Vanuit het bedrijfsleven is er een bestuur opgericht, waarin medewerkers van de school
participeren, om samen de activiteiten te coördineren en uit te voeren. Men zal
(bij toerbeurt) mensen beschikbaar moeten stellen om in deze commissies zitting
te nemen.

Verantwoordelijkheden bestuur:

 • Organisatie algemeen
 • Financieel beheer
 • Acquisitie van nieuwe leden in de regio Westland
 • Stimuleren samenwerking convenantleden
 • Uitvoering van activiteiten uit het convenant m.b.v. een door hen zelf opgestelde
  jaarplanning
 • Omzetten van verzoeken uit school in acties
 • Invullen van stages en regelen van alle afspraken daarbij
 • Informatie naar leden door nieuwsbrief en jaarkalender